ADDRESS:北京市,崇文区,新景花园3楼8单元101室
Working hours
MON-FRI:9.00-21.00
Hotline 24/7
13013826376
ADDRESS:北京市,崇文区,新景花园3楼8单元101室
射擊運動
射擊運動

shè jī yùn dòng

瓶式撞球
瓶式撞球

píng shì zhuàng qiú

拔河
拔河

bá hé

法國拳擊
法國拳擊

fǎ guó quán jī

水底曲棍球
水底曲棍球

shuǐ dǐ qǔ gùn qiú

單車球
單車球

dān chē qiú

特技體操
特技體操

tè jì tǐ cāo

淺水沖浪
淺水沖浪

qiǎn shuǐ chòng làng

絕地求生M
絕地求生M

jué dì qiú shēng M

冰壺
冰壺

bīng hú

太鼓之達人
太鼓之達人

tài gǔ zhī dá rén

跑跑卡丁車
跑跑卡丁車

pǎo pǎo kǎ dīng chē